PharmaCann Polska Sp. z o.o.

Home / Cookies Privacy Policy / Rodo Privacy Policy

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie) oraz celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której one dotyczą informujemy niniejszym, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PharmaCann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 70 lok. 14, 00 -175 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685922, REGON: 367579441, NIP: 9522164490, e-mail: biuro@phcann.pl, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem: Al. Jana Pawła II 70 lok. 14, 00 -175 Warszawa lub w drodze korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: administrator@phcann.pl
 2. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przedstawienia oferty dotyczącej świadczonych przez Administratora usług lub oferowanych produktów;
  2. przekazywanie informacji oraz komunikatów o charakterze marketingowym.
 4. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w państwie trzecim, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez przekazanie wniosku za pośrednictwem danych, o których mowa w ust. 1 powyżej.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody, a także do czasu zakończenia prowadzenia przez Administratora działań polegających na oferowaniu produktów i usług oraz działań o charakterze marketingowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 8. Administrator podejmie wszelkie działania, zmierzające do fizycznego, technicznego i organizacyjnego zapewnienia ochrony Pani/Pana danych osobowych przez ich zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem.
Top